Door verder te klikken op onze website, accepteer het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken door ons en derden en de verwerking van persoonsgegevens via deze cookies om I)het gedrag van bezoekers vast te leggen en te analyseren om de websites en apps te verbeteren, II)het mogelijk te maken content via social media te delen en III)de inhoud van haar websites en advertenties beter af te stemmen op jouw interesses en IV)om informatie te verzamelen over jouw voorkeuren en de informatie toe te voegen aan jouw klantprofiel. Zo kunnen we je ook buiten onze website relevante aanbiedingen doen. Sluit melding.
Ga terug naar de homepage
Cart
0

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TMG

Downloaden Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TMG een Leveringsovereenkomst aangaat;

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Dienst: een door TMG of een Leverancier aan Afnemer uit hoofde van de Leveringsovereenkomst c.q. uit hoofde van een Voucher te leveren dienst, waaronder tevens wordt begrepen het leveren van Digitale Inhoud en het verlenen van toegang tot een Evenement;

Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm en niet op een materiële gegevensdrager worden geleverd;

Evenement: de door TMG of een Leverancier georganiseerde gebeurtenis waarvoor TMG Vouchers verkoopt, zoals bijvoorbeeld een musical, sportevenement, concert, attractiepark, wellness centrum, etc;

Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de levering van een Product en/of Dienst waartoe een Voucher recht geeft;

Leveringsovereenkomst: een overeenkomst tot de levering van een Product, Dienst en/of Voucher door TMG aan Afnemer;

Product: een door TMG of een Leverancier aan Afnemer uit hoofde van de Leveringsovereenkomst c.q. uit hoofde van een Voucher te leveren stoffelijke zaak;

TMG: Telegraaf Media Groep N.V., alsmede ieder van haar werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden, voor zover deze overeenkomsten sluiten onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden;

Uitgaven: alle bestaande en toekomstige uitgaven van TMG in welke publicatievorm dan ook, zoals maar niet beperkt tot dagbladen, magazines, catalogi, (mobiele) websites, (mobiele) applicaties;

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden;

Voucher: de door TMG, namens een Leverancier, (digitaal) aangeboden tegoedbon, bijvoorbeeld in de vorm van een code of een (e-)ticket, die recht geeft op levering van een Product en/of Dienst door een Leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leveringsovereenkomsten, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door TMG uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op abonnementen op Uitgaven en op overeenkomsten tot het plaatsen van (een) advertenties in enige Uitgave.
 2. Door het aangaan van de Leveringsovereenkomst verklaart Afnemer zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.
 3. Indien een Leveringsovereenkomst bestaat uit de levering van een Voucher, dan zijn op de levering van het Product c.q. de Dienst waartoe die Voucher recht geeft, tevens de algemene voorwaarden van de betreffende Leverancier van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Bij strijdigheid tussen deze Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Leverancier, prevaleren deze laatste.
 4. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen TMG en Afnemer worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
 6. TMG kan deze Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Leveringsovereenkomsten, ook indien deze vóór de wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat TMG een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Afnemer het recht de Leveringsovereenkomst binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Artikel 3. Aanbiedingen en kortingscodes

 1. Alle aanbiedingen van TMG zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan is dit in de aanbieding vermeld. TMG behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden TMG niet.
 4. Tenzij expliciet anders aangegeven is shoptegoed geldig tot één jaar na datum van afgifte. Shoptegoed kan uitsluitend gebruikt worden indien deze tegelijk met een bestelling, op de door TMG aangegeven wijze, worden ingezet.

Artikel 4. Totstandkoming Leveringsovereenkomst

 1. De Leveringsovereenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat TMG de bestelling van Afnemer niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal TMG dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) aan Afnemer meedelen.
 2. Wanneer je kiest voor betaling via AfterPay (indien beschikbaar), zal na het indienen van je bestelling een gegevenscontrole plaatsvinden door AfterPay. Indien AfterPay de aanvraag afkeurt, is TMG gerechtigd de bestelling te weigeren. Meer informatie over de betaalvoorwaarden van AfterPay vind je op https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
 3. Wanneer de Leveringsovereenkomst bestaat uit het verstrekken van een Voucher, dan treedt TMG uitsluitend op als bemiddelaar tussen Afnemer en Leverancier. TMG is uitdrukkelijk geen partij bij de Leveringsovereenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Voucher en verschaft de Voucher uitsluitend namens de Leverancier.

Artikel 5. (Adres)gegevens

 1. Afnemer is verplicht bij het aangaan van de Leveringsovereenkomst correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder begrepen zowel bezorgings- als factuurgegevens, dienen tijdig aan TMG te worden gemeld.
 2. Uitvoering van de Leveringsovereenkomst en alle op de Leveringsovereenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Afnemer opgegeven adres en/of e-mailadres.

Artikel 6. Ontbinding/herroeping

 1. Een Afnemer die Consument is heeft het recht een Leveringsovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen te ontbinden door middel van een daartoe strekkende verklaring aan TMG, onder de voorwaarden van dit Artikel 6. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het modelformulier voor herroeping.
 2. De ontbindingstermijn genoemd in lid 1 gaat in:
  1. Bij Producten: op het moment van ontvangst van het Product (of in geval er meerdere Producten zijn besteld in één Leveringsovereenkomst, het laatste Product van de bestelling) door Afnemer of een door hem aangewezen derde;
  2. Bij Diensten: op het moment van de totstandkoming van de Leveringsovereenkomst.
 3. Indien het gebruik van het Product door Afnemer verder is gegaan dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen, is Afnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane waardevermindering.
 4. In geval van ontbinding dient Afnemer de ontvangen Producten binnen 14 dagen na het verzenden van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding in de originele verpakking terug te zenden, waarbij de kosten voor retourzending voor rekening van Afnemer komen. De volgende kosten kunnen in dat geval bij Afnemer in rekening worden gebracht:
  1. Ten aanzien van Producten: de prijs voor niet (tijdig) retour geleverde Producten, alsmede eventuele waardevermindering van de geleverde Producten als bedoeld in lid 3 van dit artikel;
  2. Ten aanzien van Diensten: de overeengekomen vergoeding (naar rato) voor de periode vanaf de start van de levering tot aan ontbinding, indien de Afnemer binnen de ontbindingstermijn gebruik heeft gemaakt van de Dienst(en).
 5. Het betreffende factuurbedrag zal, voor zover dit reeds door Afnemer is voldaan en na aftrek van eventueel verschuldigde bedragen op basis van lid 3 en 4 van dit artikel, door TMG binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid 1 bedoelde verklaring tot ontbinding worden gerestitueerd aan Afnemer, doch - indien van toepassing - niet eerder dan dat TMG de reeds geleverde Producten retour heeft ontvangen of Afnemer heeft aangetoond dat hij het Product retour heeft gezonden.
 6. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
  1. Producten en Diensten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke, tijdsgebonden of persoonlijke Producten en Diensten;
  2. Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding die in een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming voorzien (zoals toegang tot een bepaald evenement);
  3. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  4. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen;
  5. de levering van Digitale Inhoud, voor zover de nakoming met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen en de Afnemer heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding;
  6. overige Leveringsovereenkomsten zoals genoemd in artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Alle vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw, andere belastingen of heffingen, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. TMG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Producten en Diensten te wijzigen. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidstermijn heeft zal de prijs gedurende die termijn niet worden gewijzigd, behalve als gevolg van een wijziging in het btw-tarief of ter correctie van druk- of typefouten.
 3. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de Leveringsovereenkomst tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
 4. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 5. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door TMG worden geïnd.
 6. Het storneren van een door TMG (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting.
 7. Indien Afnemer een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is TMG gerechtigd (de uitvoering van) de Leveringsovereenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
 8. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur aan TMG te worden gericht.

Artikel 8. Aflevering

 1. Aflevering van Producten vindt plaats binnen 30 (dertig) dagen na totstandkoming van de Leveringsovereenkomst, tenzij expliciet een andere leveringstermijn is genoemd.
 2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding. Indien de levering vertraging oploopt, zal TMG Afnemer hierover informeren. Indien aflevering in één keer niet mogelijk is, kan aflevering in delen plaatsvinden. In dat geval is Afnemer slechts éénmaal verzendkosten verschuldigd, tenzij levering in delen op zijn uitdrukkelijke verzoek plaatsvindt.
 3. Vouchers worden, tenzij expliciet anders aangegeven, per e-mail geleverd op het door Afnemer opgegeven e-mailadres. Afnemer dient de Voucher zelf uit te printen, indien nodig.
 4. Ten aanzien van bepaalde Producten kan een leeftijdsgrens van toepassing zijn. Bij twijfel is TMG gerechtigd vóór acceptatie van een bestelling een kopie van het identiteitsbewijs van Afnemer te vragen, dan wel andere maatregelen te nemen teneinde zich ervan te verzekeren dat Afnemer gerechtigd is het betreffende Product af te nemen. TMG behoudt zich het recht voor een bestelling niet te accepteren c.q. een Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Afnemer vanwege zijn leeftijd niet gerechtigd is het betreffende Product af te nemen en Afnemer geen tegenbewijs daarvan levert aan TMG.

Artikel 9. Vouchers

 1. Wanneer de Leveringsovereenkomst bestaat uit het leveren van een Voucher, is de Leverancier en niet TMG:
  1. de verkoper, leverancier en/of beschikbaar stellende partij van het betreffende Product en/of de betreffende Dienst;
  2. de partij die een overeenkomst tot levering van het betreffende Product en/of de betreffende Dienst aangaat met de Afnemer als de Voucher ingewisseld wordt;
  3. als enige verantwoordelijk voor de levering van het betreffende Product en/of de betreffende Dienst.
 2. Vouchers kunnen bij de op de Voucher vermelde Leverancier verzilverd worden conform de verstrekte instructies.
 3. Afnemer wordt verzocht om bij aflevering te controleren of de Voucher aan de Leveringsovereenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Afnemer TMG daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 4. Indien is aangetoond dat de Voucher niet aan de Leveringsovereenkomst beantwoordt, heeft TMG de keuze de Voucher tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw(e) Voucher, dan wel het betaalde bedrag daarvoor te restitueren.
 5. Vouchers mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan levering van het Product en/of de Dienst worden geweigerd. Afnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie of vervanging.
 6. Vouchers verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum c.q. na de datum van het Evenement.
 7. Vouchers mogen niet doorverkocht worden of op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TMG of de Leverancier. Bij overtreding van deze voorwaarde is TMG gerechtigd de Voucher ongeldig te maken en Afnemer een boete op te leggen van € 10.000 per overtreding.

Elk(e) Voucher kan slechts één keer worden gebruikt. Alleen degene die de Voucher als eerst inlevert ontvangt het Product en/of de Dienst waartoe de Voucher recht geeft.

Artikel 10. Evenementen

 1. TMG c.q. Leverancier heeft het recht om een Evenement te verplaatsen of te annuleren. Hoewel TMG in een dergelijk geval zal proberen Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, kan zij niet garanderen dat Afnemer voor aanvang van het Evenement op de hoogte wordt gesteld. TMG is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. Afnemer dient, ook na het betreden van het Evenement, op eerste verzoek van TMG c.q. Leverancier haar Voucher te tonen. TMG c.q. Leverancier heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.
 3. Afnemer dient zichzelf op de hoogte te stellen van door of namens TMG c.q. Leverancier of het bevoegde gezag gegeven aanwijzingen betreffende het Evenement, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het Evenement. Op TMG rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van Afnemer.
 4. Afnemer dient zich als goede en ordelijke bezoeker van Evenementen te gedragen en zich te houden aan de in lid 3 van dit artikel genoemde aanwijzingen.
 5. Afnemer bezoekt een Evenement op eigen risico. TMG is niet aansprakelijk voor schade die bij Afnemer ontstaat bij de reis van of naar het Evenement of het bijwonen daarvan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud; risico overgang

 1. De eigendom van een Product gaat pas over op het moment dat het Product is afgeleverd en Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van de Leveringsovereenkomst aan TMG verschuldigd is heeft voldaan.
 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde gaat het risico ter zake van een Product reeds op het moment van aflevering aan Afnemer op Afnemer over.

Artikel 12. Wettelijke garantie; conformiteit

 1. TMG staat ervoor in dat de door haar geleverde Producten die eigenschappen bezitten die Afnemer, bij normaal gebruik, op grond van de Leveringsovereenkomst of op grond van dwingend recht mag verwachten.
 2. Afnemer wordt verzocht om bij aflevering van een Product te onderzoeken of het Product aan de Leveringsovereenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Afnemer TMG daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) maanden na de aflevering, althans nadat constatering van het gebrek redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 3. Indien is aangetoond dat het Product niet aan de Leveringsovereenkomst beantwoordt, zal TMG, al naar gelang mogelijk en van toepassing:
  1. het ontbrekende onderdeel alsnog leveren; of
  2. het gebrek aan het Product herstellen; of
  3. het Product, tegen retournering van het Product, door Afnemer, vervangen; of
  4. de factuurwaarde van het Product, tegen retournering van het Product door Afnemer, restitueren (indien en voor zover reeds door Afnemer betaald).

Artikel 13. Aanvullende garantie

 1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 12 kan op een Product aanvullende garantie worden gegeven.
 2. Een eventuele (aanvullende) garantieregeling ten aanzien van een Product is gelijk aan de door de producent van het betreffende Product geboden garantieregeling.
 3. Alle onder een garantieregeling vallende Producten worden bij de desbetreffende producent ter reparatie aangeboden.
 4. TMG c.q. de producent van het Product kan ervoor kiezen om het ter reparatie aangeboden Product geheel of gedeeltelijk te vervangen.
 5. Afnemer kan geen beroep doen op een garantieregeling indien het gebrek aan het Product veroorzaakt is door onjuist gebruik van het Product, waaronder in ieder geval wordt verstaan gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
 6. Niets in deze bepaling doet af aan de wettelijke rechten die de Afnemer die een Consument is heeft ten aanzien van TMG als verkoper van het Product.

Artikel 14. Derden

 1. TMG kan bij de uitvoering van de Leveringsovereenkomst gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren wordt dat voor het aangaan van de Leveringsovereenkomst uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Leveringsovereenkomst ten behoeve van TMG worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door TMG ingeschakelde derden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen TMG en de Afnemer en kunnen derden die geen partij zijn bij de Leveringsovereenkomst hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Producten en/of Diensten geleverd op basis van een Voucher

 1. Indien de Leveringsovereenkomst bestaat uit de levering van een Voucher, is TMG uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van een (geldige) Voucher. Tenzij TMG in een voorkomend geval tevens optreedt als Leverancier, is TMG niet verantwoordelijk voor en verleent zij geen enkele garantie ten aanzien van (de levering van) het Product en/of de Dienst waarop de Voucher betrekking heeft.
 2. TMG is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt in verband met de afname van een Product en/of Dienst van een Leverancier op basis van een Voucher.
 3. TMG is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van betaalde bedragen bij een eventuele annulering van de levering van een Product en/of Dienst door de Leverancier. Indien Leverancier TMG verzoekt tot restitutie van het betaalde bedrag aan Afnemer, dan zal TMG dit doen na ontvangst van het betreffende bedrag van Leverancier. TMG is in geen geval gehouden meer te vergoeden dan het van Leverancier ontvangen restitutiebedrag.

Artikel 16. Overmacht

 1. Indien aan de zijde van TMG sprake is van overmacht, heeft TMG het recht om uitvoering van de Leveringsovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van TMG, de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van TMG, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop TMG geen beslissende controle kan uitoefenen.
 2. Indien de overmachtsituatie aan de zijde van TMG langer dan twee maanden voortduurt, heeft Afnemer het recht de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van overmacht is TMG niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Afnemer.

Artikel 17. Privacy

 1. Bij het sluiten en de uitvoering van de Leveringsovereenkomst verwerkt TMG persoonsgegevens van Afnemer.
 2. Al het gebruik van de door Afnemers verstrekte gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. In de Privacy Verklaring van TMG is gedetailleerd vastgelegd hoe TMG met de gegevens van de Afnemers omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.

Artikel 18. Rechtskeuze en geschillenbeslechting

 1. Op de Leveringsovereenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de Leveringsovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam of de rechter van de woonplaats van een Consument.
 3. Een Afnemer die een Consument is kan daarnaast gebruik maken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Algemene Leveringsvoorwaarden TMG / GroupDeal per 1 maart 2019

Telegraaf Aanbiedingen

Over ons
Vacatures
Leveranciers

Volg ons

Facebook

Direct €5 shoptegoed voor je volgende bestelling ontvangen in je mailbox?

Schrijf je dan nu in en ontvang dagelijks de leukste en beste deals per mail!
Uw e-mailadres
Thuiswinkel waarborgThuiswinkel waarborg